juttatások

Alapfogalmak

Az Egyetem beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyú hallgatójaként különböző juttatásokban, ösztöndíjakban részesülhettek, melyeket általában pályázat útján lehet elnyerni. A Ti esetetekben ezek a juttatások alapvetően kétfélék lehetnek: teljesítmény és szociális alapú ösztöndíjak.
Nevéből adódóan az első csoportba tartozó ösztöndíjak bizonyos szintű teljesítmény elérése esetén kaphatóak meg, melyek lehetnek tanulmányi, szakmai, vagy közösségi témájúak is.
Szociális ösztöndíjakra pedig az előbbiekkel ellentétben kizárólag szociális helyzetetek alapján pályázhattok.

A hallgatói juttatásokat a BME-n alapvetően a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) szabályozza, ahol bővebb információt is találtok az egyes ösztöndíjak szabályzati hátteréről.

Az alábbiakban felsoroltuk az Építőmérnöki Karon elnyerhető legfontosabb ösztöndíjakat.
Fontos tudnotok, hogy ezen ösztöndíjak legtöbbjének kiírásával és elbírálásával a Hallgatói Képviselet foglalkozik, így amennyiben kérdésetek merül fel velük kapcsolatban, első körben keressétek a HK honlapján található információkat!
Amennyiben itt sem találjátok meg a választ, írjatok bizalommal a HK-nak emailt.

Teljesítmény alapú ösztöndíjak

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónap) adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget. A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek. Az ösztöndíjra a hallgatóknak nem kell pályázni. Az Építőmérnöki Karon a Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik. A kredtindex számítására a következő képlet alkalmazandó: 

 • Kreditindex = (a félév során teljesített tárgyak érdemjegye x  a félév során teljesített tárgyak kreditértéke) / 30

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a hallgatókat Homogén Hallgatói Csoportokba (HHCS-kba) kell sorolni a Térítési és Juttatás szabályzat (TJSZ) 23. § szerint Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet. A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítését kell figyelembe venni. A tárgyfélévet megelőző félév, vagy félévek szünetelése a tanulmányi ösztöndíj jogosultságból nem kizáró ok. Ez esetben az utolsó aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni. Az első MSc félévüket megkezdő hallgatók a képlet helyett továbbra a is a felvételi pontszámaik alapján részesülnek ösztöndíjban. A tanulmányi ösztöndíjat a kari hallgatói képviselet koordinálja, bírálja el, dönt, és ad róla tájékoztatást. Az ÉMK aktív státuszú, államilag finanszírozott hallgatói az alábbi Homogén Hallgatói Csoportokba (továbbiakban HHCS) kerülnek:

 • 1N-AEM képzéskódú BSc hallgatók (kivéve BSc felvettek)
 • MSc felvettek,
 • 1N-MSM képzéskódú Szerkezet-építőmérnöki mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek),
 • 1N-MIM képzéskódú Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek),
 • 1N-MFT képzéskódú Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek)
 •  1N-MCIT képzéskódú Építmény informatikai mérnök mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek)

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat (NFÖD) az oktatásért felelős miniszter adományozza a BME által javasolt rangsor alapján. A pályázaton az egyetemi szinten is kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos, nyelvi és közéleti eredményekkel rendelkező hallgatók vehetnek részt.

Az ösztöndíj sajátossága, hogy nem csupán egy félévre, hanem egy teljes tanévre szól, a havonta elnyerhető ösztöndíj összege pedig jelenleg 40 000 Ft.
A pályázatról bővebb információt az Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapján, az ehk.bme.hu-n találtok.

A Kari BME ösztöndíj (röviden KBME) elsősorban a hallgatók alapvető tanulmányi kötelezettségein túlmutató teljesítményeinek jutalmazására szolgál. A bíráláskor figyelembe vett szempontok a kiemelkedő tanulmányi eredmény, a különböző szakmai- és tudományos tevékenység, az idegennyelv-ismeret, valamint a sporttevékenység. Minden tevékenység esetében kizárólag az előző félévben végzett munka számít.
Az egyszeri alkalommal kiutalásra kerülő elnyerhető ösztöndíj összege teljesítménytől függően akár 100 000 Ft is lehet.

Az Egyetemi BME ösztöndíj (EBME) hasonlít a KBME-re, annyi különbséggel, hogy itt nem kari, hanem egyetemi szinten történik a pályázás és a bírálás is, valamint az elnyerhető összegek is magasabbak, melyek nem egy összegben, hanem havonta kerülnek kiutalásra. Ennek megfelelően a pályázat részleteivel kapcsolatban mindig az EHK honlapján találtok bővebb információt.

Ez az ÉMK HK által kiírt ösztöndíj a közéletben kiemelkedően aktív hallgatóknak szól. Minden félév végén lehet rá pályázni, és az aktuális félévben végzett közéleti tevékenység kerül értékelésre. Ez a közéleti tevékenység általában az öntevékeny körökben végzett tevékenykedést jelenti, de az ösztöndíj más egyéni, a kari hallgatói közösségi élet fejlődését, élénkítését szolgáló tevékenységre is megkapható. Az ösztöndíjra ennélfogva mind csoportosan (pl. öntevékeny körök esetében), mind egyénileg lehetséges pályázni.

Ezt az ösztöndíjat is a HK írja ki, melynek célja a Karon való véleménynyilvánítás ösztönzése és elismerése. A véleménynyilvánítási tevékenységek köréhez tartozik többek között a Tisztújításokon való szavazás, a Hallgatói Fórumokon való részvétel, és a különböző kérdőívek kitöltése.
Az ösztöndíj elbírálása minden naptári év végén, az adott év teljesítményei alapján, egyénileg történik.

A Hallgatói Képviselet ösztöndíjra a hallgatói képviselők és tisztségviselők pályázhatnak. Az ösztöndíj elbírálása a HK-ban végzett munka alapján történik havi rendszerességgel. A képviselők által leadott beszámolókat és a megítélt ösztöndíjak összegét visszamenőleg is megtaláljátok a HK honlapon, a ’Beszámolók’ menüpont alatt.

Karunk legjelentősebb ösztöndíja, mely 2018. őszétől érhető el.

Az #építő250 ösztöndíj célja, hogy:

 • a) elősegítse a jó képességű diákok felvételét a Kar alapképzésére;
 • b) folyamatos teljesítményre ösztönözze a Kar alapképzésen részt vevő hallgatóit, ezáltal segítse a képzésben tapasztalt lemorzsolódás csökkenését;
 • c) felkészítse a Kar hallgatóit különféle államikiválósági ösztöndíjak megpályázására;
 • d )hozzájáruljon a motivált, építőmérnöki szakma iránt elhivatott, magas színvonalú tudással rendelkező, végzett építőmérnökök számának növeléséhez.

Az ösztöndíj mértéke félévenként elérheti a 250 ezer forintot is, és már az első aktív félévben elnyerhető. További információkról az Építőmérnöki Kar hivatalos oldalán tudtok olvasni

Ezeken felül még nagyon sokféle ösztöndíj van, amelyekről itt olvashattok: epito.bme.hu/palyazatok

A szociális alapú ösztöndíjakról egy külön fülön írtunk nektek.