Neptun kérvények

001 Fellebbezés kérelem elutasítás ellen

A kérvény elbírálója: A felszólalás tárgyát képező kérvény típusától függően Dékán, HJB, KTH. A fellebbezés határideje a kérvény típusától függően változhat, a részleteket az elutasító határozat minden esetben tartalmazza.

002 Méltányossági kérelem

A kérvény bírálója: KTB, másodfokon Dékán. A TVSz-ben szereplő kötelezettségek alóli felmentés igényelhető, egy képzés alatt egyetlen alkalommal. Fontos tudni, hogy előtanulmányi rend alól felmentés nem adható.

003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt)

A kérvény bírálója: Dékán. Már aláírással rendelkező hallgatók esetén.

006 Jegyeltérés bejelentése, ha hibás a Neptunban lévő bejegyzés (az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles, a kérvény nem minősül ösztöndíj reklamációnak)

A kérvény elbírálója: KTH. Egy kérvény leadása egy tárgyra vonatkozó felülvizsgálásra vonatkozik, így több eltérés esetén, több kérvény leadása szükséges. Az első oktatási hetet követően a kivizsgálás szolgáltatási díj köteles.

007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen

A kérvény bírálója: KTH.

008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére

A kérvény bírálója: KTB/KKB. Javító célú tárgyfelvételre szolgáló kérelem. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy egy képzés alatt javító céllal legfeljebb a képzés kredit kiméretének 10%-ig. Ennek biztosítására a kérvény kitöltésekor nyilatkozni kell az addig újrateljesített krediteket, tantárgyak számáról.

010 Kérelem költségtérítés/önköltség csökkentésére (személyes okok miatt)

A kérvény bírálója: Dékán. A karon érvényben lévő költségtérítés-csökkentési táblázat megtalálható itt.

011 Átvételi kérelem (a BME-n belül egyik karról/szakról másikra akar átjelentkezni) és Átjelentkezési kérelem

Az átvételi kérvényt a fogadó kar dékánjához kell beadni, a kérelem bírálója a fogadó kar KTB-je.

012 Átsorolási kérelem pénzügyi státusz megváltoztatására (2007. szeptember előtt kezdetteknek)

A kérvény bírálója: KTH.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba

A kérvény bírálója: KTH.

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

A kérvény bírálója: KTB. Indokolt esetben kérhető a vizsgaidőszak utáni vizsgaletétel lehetősége. A felhozott okokat, a pozitív elbírálás elősegítése érdekében célszerű igazolásokkal alátámasztani.

015 Hallgatói jogviszony (kétszeres képzési idő túllépése miatti) megszüntetése esetén

A kérvény bírálója: HJB (Hallgatói Jogorvoslati Bizottság). A másodfokú eljárásnak 3000 Ft-os szolgáltatási díja van, amelyet a megadott határidőig a Neptunban be kell fizetni, ellenkező esetben a HJB nem tárgyalja az ügyet és az automatikusan elutasításra kerül.

016 Jogorvoslati kérelem pénzügyi státusz megváltoztatás (átsorolás) esetén

A kérvény bírálója: HJB. A kérvény leadási határidejét az átsoroló határozat tartalmazza. A döntésről szóló határozatot postai úton küldik, a Neptunban szereplő levelezési címre. Az eljárás díja 3000 Ft, amelynek elengedéséről a HJB dönthet.

017 Kivizsgálási kérelem tárgyfelvételi probléma esetén (a tárgyfelvételre jogosult lenne, teljesítette az előkövetelményeket, de a Neptun nem engedélyezi a tárgyfelvételt, illetve a korábban felvett tárgy törlésre került, beadható a regisztrációs hét végéig)

A kérvény bírálója: KTH.

018 Kérelem utólagos tárgyfelvételre, törlésre, ha tanszéki, vagy egyéb oktatás szervezési hiba miatt kéri, a második oktatási hét első napjáig adható be

A kérvény bírálója: KTB. Olyan esetben adható le, amikor a tárgyfelvételt/leadást a hallgató nem saját hibája miatt nem tudta időben elvégezni. (pl: késői kurzuskiírás, időpont módosítás) Amennyiben a KTB kérelmet saját hibásnak minősíti, úgy 5500 Ft fizetési kötelezettség keletkezik.

019 Kérelem (saját hibából történő) utólagos tárgyfelvételre, törlésre (a második oktatási hét első napjáig adható be, szolgáltatási díj köteles)

A kérvény bírálója: KTB. A hallgató saját hibájából (pl. Elfelejtett jelentkezés) történő késedelmes tárgyfelvétel/leadás, amelynek szolgáltatási díja 5500 Ft.

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

A kérvény bírálója: KTB. A leadási határidő a szorgalmi időszak első hetének vége (péntek). Az Építőmérnöki Karon a bírálásra vonatkozó pontozási rendszer, valamint az adható kedvezmények megtalálhatóak itt. A kérvényben szükséges megjelölni, hogy mely tárgyak esetében, milyen kedvezményt igényel a hallgató.

024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)

A kérelem bírálója: KKB. A kérvény leadási határideje a félév kezdete előtti, hogy a regisztrációs időszakban a befogadott tárgyakra épülő tantárgyak még felvehetőek legyenek.

024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)

A kérelem bírálója: KKB. A kérvény leadási határideje a regisztrációs hét péntekjén.

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tárgyak esetén (ha másik intézményben, azonos BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését NEM igényli, további tudnivalók a kérvényen)

A kérelem bírálója: KTH. BME-n korábban teljesített, azonos kódú, vagy a KKB által meghatározott táblázatban szereplő tantárgyak befogadtatása esetén.

026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

A kérvény bírálója: KTH.

027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése

A kérvény bírálója: KTH. A szokásos jogviszony igazolástól eltérő adatokat tartalmazó igazolás igényelésére. Az igazolás díjköteles, amit a Neptun rendszerben a kérvény leadását követő három napon belül be kell fizetni. A kérvény tartalmazza a fizetendő költségeket. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a kérvény automatikusan elutasításra kerül.

029 Leckekönyv fordítás kérése

A kérvény bírálója: KTH. A leckekönyv fordítás díjköteles, így a kérvény leadása előtt a szükséges összeget át kell utalni a gyűjtőszámlára, ellenkező esetben a kérvény automatikusan elutasításra kerül.

031 Kérelem félév utólagos passzíválására

A kérvény bírálója: Az elbírálást első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) végzi, amelynek három oktató (az oktatási dékánhelyettes + 2 fő) és három hallgató (általában KHT elnök, oktatási felelős + 1 fő) tagja van. Fellebbezés esetén a másodfokú hatáskört a dékán gyakorolja. A félév végéig leadható kérvény a félév utólagos passziváltatására. A félév végéhez közeledve az elfogadáshoz egyre nyomósabb indokok szükségesek, így minden körülményt, amit csak lehet, érdemes igazolásokkal alátámasztani, amelyeket a kérvény leadása során fel lehet tölteni a rendszerbe. Pozitív döntés esetén a hallgatói jogviszony passzív státuszba kerül, vagyis szünetel. Ennek eredményeképp a korábban felvett diákigazolvány matricát vissza kell adni, valamint a félév során kiutalt pénzösszegeket (pl.  tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj) vissza kell fizetni és a kollégiumból is ki kell költözni.

032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát)

A kérvény bírálója: KTH. Az elbocsájtás kérhető átvétel valamint egyéb, személyes okból is. A kérvény elfogadásának napján a hallgatói jogviszony megszűnik,  így semmilyen ezzel járó kedvezmény a továbbiakban nem vehető igénybe (pl. diákigazolvány).

034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése

A kérvény bírálója: KTH. A hátrányos helyzetet igazoló határozat bemutatásának elmulasztása esetén a bejelentés elutasításra kerül.

036 Hallgatói jogviszony (három passzív félév miatti) megszüntetése esetén

A kérvény bírálója: HJB.

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

A kérelem bírálója: Dékán. A TVSZ-ben meghatározott számú passzív félévek növelésére szolgáló kérvény.

049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata

A kérvény bírálója: KKB (Kari Kreditátviteli Bizottság, amely az Építőmérnöki Karon megegyezik a KTB-vel). ERASMUS féléven lévő hallgatók, külföldön teljesített tárgyainak befogadtatására szolgáló kérvény. A leadási határidő:

050 Részképzésről (kivéve: ERASMUS) visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata

A kérvény bírálója: KKB (Kari Kreditátviteli Bizottság, amely az Építőmérnöki Karon megegyezik a KTB-vel). Bármely külföldi, részképzési lévő hallgató (Kivéve: ERASMUS), külföldön teljesített tárgyainak befogadtatására szolgáló kérvény. A leadási határidő:

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

A kérvény bírálója: KTH.  A nyelvi intézet a KTH honlapján minden félév elején, Neptun-kódos listában az egyes hallgatók által még felhasználható ingyenes nyelvi egységeket. A kérvény beadási határideje:?…

052 Vizsgáról távollét igazolása

Igazolás benyújtása, a vizsgáról való távolmaradás okának alátámasztására. Elfogadás esetén nem keletkezik fizetési kötelezettség a megjelenés elmulasztása miatt.

055 A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van

A kérelem kezelője: KTH.

064 Jelentkezési lap Erasmus ösztöndíjra

A leadási határidő minden félévben más, a pontos időpontról tájékozódni a pályázati kiírásban lehet.

065 Felszólalás Erasmus ösztöndíjpályázat eredménye ellen

A kérvény bírálója: Kari Erasmus Bizottság? Fellebbezés kezdeményezhető az eredménnyel, pontszámítással kapcsolatban. A fellebbezés beadásának határideje:

066 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" kérése

A kérelem kezelője: KTH. A diákigazolvány elkészültéig, annak helyettesítésére szóló igazolás kérése. A kérvény csak a szükséges összeg befizetését követően adható be.

067 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" ismételt kérése

A kérelem kezelője: KTH.

070 Felszólalás kollégiumi fizetési kötelezettség kiróvása ellen

A kérvény bírálója: Kollégiumok Osztály??

101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására

Részletfizetési, valamint módosított befizetési határidő iránti kérelem  leadására szolgál. A leadásnál figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy amennyiben lejárt határidejű tartozás keletkezik a regisztrációs hét végéig, abban az esetben a félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban a kérvény minden félévben aktuális határidőt tartalmaz.

888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változási kérelem

A kérelem kezelője: KTH.

999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések

Ezzel a kérvényfajtával adható le minden olyan egyéb kérvény, kérelem , amelyre a Neptunban nem ad lehetőséget egyedi kérvényben.

Oktatási gondod akadt? Írj nekünk!