Egyetemi szabályzatok

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata az Egyetem oktatást érintő szabályzatai közül a legátfogóbb. Tartalmaz minden olyan főbb irányelvet, amely mentén az oktatási rendszer működik a BME-n.

 
A Tanulmányi és Vizsga Szabályzat témakörei felölelik a legalapvetőbb oktatásügyi kérdéseket, mint a hallgatói jogviszony, az oktatás időszakai, a kurzusok felvétele és meghirdetése, a tantárgyak típusai, félévközi ellenőrzések, félévközi jegyek és aláírás, vizsgák és szigorlatok rendje, javítás és pótlás rendje, diplomamunka és szakdolgozat stb. Ezeken túl tájékoztat az átvételről és párhuzamos képzésekről, a tanulmányi eredmény nyilvántartásáról és mutatószámairól, helyettesítő és szabadon választható tantárgyak befogadtatása, kreditátvitelről, kedvezményes tanulmányi rendről, méltányosság gyakorlásáról, valamint a nyelvoktatást és nyelvi követelményeket érintő rendelkezésekről.

Tanulmányi ügyrend

(12/2013 (VI. 24.) számú Rektori Utasítás az oktatás szervezéséről)

A TVSZ végrehajtási utasítása a Tanulmányi Ügyrend, amelyet a rektor az Egyetemi Hallgatói Képviselettel egyetértésben rektori utasításként ad ki. Ez a TVSZ-ben foglaltak gyakorlatba ültetéséhez elengedhetetlen, a szabályozások végrehajtásának mikéntjét írja le.

Átfogja a beiratkozás és bejelentkezéshez szükséges információkat, kiterjed a vizsgák, szigorlatok rendjére, a szakmai gyakorlatok szervezésére. A tanulmányi eredmények nyilvántartásáról, a hallgatói igazolólapok és a leckekönyvek kezeléséről szóló tudnivalókon túl tartalmazza a tanulmányi ügyekben eljáró bizottságok, a Kari Kreditátviteli Bizottság ügyrendjét és a hallgatók egyéni ügyeinek eljárási rendjét, valamint a méltányosság gyakorlásáról szóló rendelkezéseket.

 

BME Felvételi és Átvételi Szabályzat

A BME felvételi és Átvételi Szabályzata tartalmazza a felvétellel és átvétellel kapcsolatos főbb tudnivalókat, úgy, mint az átvétel szabályozása, a pontozási rendszer az alap- és mesterképzésben és osztatlan képzésekben.

 

 

Kari szabályzatok

Tájékoztató az Építőmérnöki Kar doktori képzéséről

A doktori képzésbe való jelentkezés követelményeit és lehetőségeit írja le, valamint megtalálható egy matematikai kérdéssor is a felvételi vizsgához.

  • a képzés 3 éves
  • állami ösztöndíjjal és a nélkül is be lehet kerülni, mind nappali mind levelező hallgatóknak
  • az építőmérnöki diploma előny, de nem követelmény
  • májusban kell jelentkezni
  • július elején kerül sor a felvételi vizsgára (a pontszámítás módja megtalálható benne)
  • a képzés alatt 180 kreditpontot kell szerezni, 12 választott tárgyból vizsgázni kell, publikációkat kell írni és előadásokat tartani
  • lehetőség van nyelvtanfolyamra
  • a nappali hallgatóknak oktatniuk kell
  • további információ: http://doktori.bme.hu/doktori_iskolak.htm
 

BME Építőmérnöki Kar képzéseinek tanulmányi szabályozása (2011)

Megtalálhatóak a kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó szabályozások, információk a Diplomamunkáról és annak követelményeiről minden képzésen.

Határozat a kari fegyelmi testület eljárási rendjéről (2007)

Tartalmazza mely esetekben adható fegyelmi büntetés egy hallgatónak és annak fokozatait.

https://kht.vpk.bme.hu/document/archiv/Hatarozat_a_kari_fegyelmi.pdf