A BME Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának (továbbiakban KHT) belső szervezeti egységeként működik a Kollégiumi Bizottság (továbbiakban KB). A bizottság vezetőjét és két tagját a KHT választja mandátumos tagjai közül, rajtuk kívül természetesen bárki csatlakozhat a munkákhoz, amennyiben érdekli ezen terület.

Ahogyan az a nevéből is kiderül, a KB a kollégiumban lakó hallgatókkal és a kollégiumi élettel foglalkozik. Az Építőmérnöki Kar esetében ez a Vásárhelyi Pál Kollégiumot (továbbiakban VPK) jelenti.

De, hogy pontosan mit is jelent a KB-s munka? Nos, a dolog igen összetett.

A legtöbb hallgatót érintő teendő, amivel már bizonyára sokan találkoztatok a kollégiumi férőhelyek kiosztása, illetve a szobabeosztás elkészítése. Ez egy bonyolult és hosszadalmas feladat, melyről részletesebben olvashattok a később megjelenő Kollégiumi Bizottság II. bejegyzésben.

Továbbá fontos feladat a GMF Kollégiumok Osztállyal, azon belül első sorban a gondnokokkal való kapcsolattartás különböző hallgatókat érintő ügyekben (pl. költözések, rendszeres problémák, kollégiumi szabályok betartatása, stb), illetve a beléptetőkártyák kezelése.

A munka részét képezi a többi kar Hallgatói Képviseletével való kooperáció, annak érdekében, hogy a VPK-ban lakó más karos hallgatók ügyei is gördülékenyen tudjanak folyni.

A kollégiumi élet szerves részét képezi a kollégiumi közösségi élet, melynek a kollégiumi öntevékeny körök a meghatározó szereplői. Ezen hallgatói csoportok tevékenységének segítése és felügyelete, a közösségi életben kiemelkedő munkát végző hallgatók jutalmazása, valamint az éves szinten megrendezett Köri Állófogadás megszervezése szintén a KB és a KHT feladata. A körökkel kapcsolatos bizottsági tevékenységek részletesebb bemutatását a Kollégiumi Bizottság III. bejegyzésben ismerhetitek meg.

Amennyiben az általános működésünkkel vagy bármilyen kollégiummal kapcsolatos kérdésetek van, vagy csak felkeltettük az érdeklődéseteket keressétek a KB tagjait bizalommal a emkkb@googlegroups.com címen!

Ebben a bejegyzésben a KHT felépítéséről és munkájáról, valamint a tisztségviselőkről olvashattok.

A Kari Hallgatói Tanács (továbbiakban KHT) a BME Építőmérnöki Karán a Hallgatói Önkormányzat (melynek tagja minden, a Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló hallgató) vezető testülete. Más karokon illetve egyetemeken Hallgatói Képviseletnek, HÖK-nek hívják az ilyen szervezeteket, kari sajátosság, hogy nálunk KHT maradt a képviselet neve.

Az alakuló ülés

A Tisztújító Szavazás eredményes lezajlását követően a 15 megválasztott képviselő részvételével lezajlik az új KHT első ülése, az alakuló ülés, amelyen az egyes posztokat betöltő személyek kilétéről dönt a KHT. Minden posztra jelöléseket kell beadni, minden tag bármely posztra jelölhető. Amennyiben valakire jelölés érkezik, el kell döntenie, hogy elfogadja-e a jelölést. A jelölést elfogadó jelöltek ezután bemutatják céljaikat az adott területen, majd a felmerülő kérdések tisztázását és vitát követően szavazás során dől el, hogy ki töltheti be a posztot a következő alakuló ülésig.

A KHT tagok

A KHT tagjait Ti választjátok meg a Tisztújító Szavazáson, a 15 legtöbb szavazatot kapó jelölt kap egy évre mandátumot. KHT tagnak a Kar bármely nappali tagozatos aktív hallgatója jelöltetheti magát.

Minden KHT tag felé az első elvárás, hogy a bekerülése után a lehető leggyorsabban elsajátítsa az alapvető, és a posztjához kapcsolódó speciális ismereteket. Az egyetemi szabályzatokról, személyekről és eljárásokról szerzett tudásról minden évben egy, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (továbbiakban EHK) által összeállított zárthelyin kell számot adni, emellett belső tudásfelmérőket is rendszeresen tartunk.

A megfelelő tárgyi tudás mellett a gyors és pontos munkavégzés is elvárás egy KHT tag felé, hiszen a feladatok nagy részénél a határidők rendkívül szigorúak. Egy-egy késés hatalmas problémákat tudna okozni, gondoljunk csak az ösztöndíjak összegeinek feltöltésére a rendszerbe, vagy a kollégiumi helyek kiosztására. Ilyen esetekben az adott feladat felelősének kötelessége a határidőt betartani, ilyenkor ennek van a legmagasabb prioritása minden más teendővel szemben. Sok KHT-s feladat kötelező érvényű a tagokra nézve, ebből a szempontból tehát a megválasztott képviselők számára már nem önkéntes jellegűek a tagsággal járó feladatok.

A KHT munkája

A KHT munkájának legfontosabb színtere a minden héten hétfőn megtartott KHT ülés, melyen a részvétel kötelező a tagok számára. Itt az elnök területenként szólítja a bizottságvezetőket és felelősöket, mindenki beszámol az elmúlt héten történt eseményekről, valamint a következő időszakról. Válaszolnak a felmerülő kérdésekre és javaslatokat terjeszthetnek elő, melyről alapos körüljárás és vita után a KHT szavazással dönt. A fő tématerületek beszámolói után az egyéb felmerülő ügyeket tárgyaljuk. Egy KHT ülés, a felmerülő ügyek mennyiségétől és a hozzájuk kapcsolódó viták hosszától függően jellemzően 2-3 órát vesz igénybe.

A KHT elnöke

A KHT munkáját az elnök koordinálja. Feladata az ülések levezetése, a napirend meghatározása, a bizottságvezetők és a tagok munkájának támogatása és számonkérése. Vezetőként az elnök felelős a KHT által végzett tevékenységért, tisztában kell lennie minden folyamatban lévő projekttel, a határidőkkel és követelményekkel. A KHT tagok felkészültségéért, megfelelő viselkedéséért az elnök a felelős, a tagok motiválása és szankcionálása is az ő feladata.

A belső feladatok mellett munkájának nagy és fontos részét képezi a külső személyekkel való kapcsolattartás, részvétel különböző bizottságokban.

A Kar vezető testületében, a Kari Tanácsban, melyben a Dékán, a dékánhelyettesek és a tanszékvezetők mellett választott oktatók és nem-oktató alkalmazottak, valamint hét KHT tag és a Doktorandusz Ökormányzat képviselője rendelkezik szavazati joggal, az elnök számol be a hallgatói ügyekről, eseményekről.

A Kari Tanács bizottságai közül a tanulmányi ügyekkel foglalkozó Kari Tanulmányi, Tantárgybefogadó és Kreditátviteli Bizottságban (KTB), a Kari Oktatási Bizottságban, a Kari Hallgatói Fegyelmi Testületben, az oktatási reformmal foglalkozó Kari Oktatásfejlesztési Operatív Bizottságban képviseli a hallgatói érdekeket.

Összességében elmondható, hogy feladatköre rendkívül szerteágazó, ő az a személy, akinek a teljes Hallgató Önkormányzat ügyeivel tisztában kell lennie, a folyamatos fejlődést és az állandó feladatok megfelelő ellátásának biztosítása érdekében. Amennyiben a KHT-val, vagy bármely KHT tag munkájával, viselkedésével kapcsolatban észrevételetek, kérdésetek merül fel, az elnököt keressétek bizalommal.

Alelnök

Az alelnök segíti az elnök munkáját. A feladatköre nincsen rögzítve, mindig az adott elnök-alelnök pároson múlik, hogy mely feladatrészeket fogja az alelnök végezni.

Bizottságok

A KHT-ban a különböző tevékenységi köröknek megfelelő belső és külső bizottságok működnek. A belső bizottság tagjai között csak KHT tagok lehetnek, míg a külső bizottságokba pályázat útján választjuk a tagokat.

A belső bizottságok:

  • Belső Oktatási Bizottság (BOB)
  • Kollégiumi Bizottság
  • Pályázati Bizottság

A külső bizottságok:

  • Gazdasági Bizottság
  • Rendezvényszervező Bizottság

Az egyes bizottságok munkájával részletesen megismerkedhettek itt, a cikksorozat következő bejegyzéseiben.

Bizottságvezetők

A bizottságok vezetőit a KHT saját tagjai közül, az alakuló ülésen választja meg. A bizottság munkáját koordinálják, az üléseken beszámolnak az elmúlt időszak eseményeiről. Az adott terület minden részletéért felelősek, a feladatok szétosztása a tagok felé, majd annak számonkérése az ő feladatuk. A bizottság működéséhez kapcsolódó szabályzatokkal, határidőkkel és illetékes személyekkel tisztában kell lenniük. A sok esetben rövid határidők pontos betartása, a komplex feladatok átlátása és koordinációja gyakran rengeteg energiát és odafigyelést követel tőlük.

Felelősök

A bizottságok mellett bizonyos területekért egy KHT tag felel. Ezt a posztot “felelős”-nek hívjuk. A bizottságvezetőkhöz hasonlóan övék a felelősség az adott témával kapcsolatos dolgokban, általában nagy és speciális tudásra van szükségük a feladatuk ellátásához. Bizonyos esetekben munkájuk időszaki jellegű, ilyenkor a feladat sajátosságai miatt a téma esedékességekor van rengeteg teendőjük.

A KHT felelősei:

  • Juttatási és térítési felelős
  • Szociális felelős

EHK delegáltak

Az Egyetemi Hallgatói Képviseletben minden kart két fő képviseli. Őket a KHT saját tagjai közül delegálja, feladatuk két részre bontható. Egyrészt, az EHK elnökének irányítása alatt az EHK feladataiban vesznek részt, másrészt ők biztosítják az EHK és a KHT közötti információáramlást, és képviselik a Kar érdekeit az EHK döntéseinél. A poszt nagy felelősséggel, és az EHK-ban betöltött poszttól függően rendkívül sok munkával jár.

További feladatkörök

A belső bizottságok tagjai a bizottságvezető koordinálásával végzik a felmerülő feladatokat, tevékenységük rendkívül fontos részét képezi a KHT munkájának. Természetesen a bizottság vezetőjéhez hasonlóan a tagoknak is felkészültnek kell lenniük az adott terület szabályozásaival, az egyes feladatok megfelelő elvégzéséhez szükséges információkkal kapcsolatban.

Az eddigiekben részletezetteken kívül a KHT működéséhez szükséges feladatokat lát el a jegyzőkönyvvezető, aki minden ülésről nyilvános emlékeztetőt készít, valamint az irodavezető, aki a hallgatói iroda működéséhez szükséges feltételeket biztosítja és a PR felelős, aki a hírcsatornák kezelését végzi.

Természetesen a szorosan bizottsághoz, felelőshöz köthető feladatokon túl rengeteg „egyéb” feladat merül fel a félév során, ezekre a KHT ülésen kell felelőst találni, aki elvállalja az adott ügy kezelését.

Reméljük ezzel a cikkünkkel sikerült bemutatnunk a KHT működésének eddig nem teljesen ismert oldalát, bármilyen felmerülő kérdés esetén keressetek minket bátran!

Kedves Hallgatók!

A BME EZK következő programját ajánlom figyelmetekbe!
A program célja felhívni a figyelmet – az egyetemistákra oly jellemző – túlhajszolt életmód veszélyeire.

BME EZK

Kedves Hallgatók!

A Zielnski Szilárd Szakkollégium Vízépítő tagozata egy konferenciát szervez november 14-én 13:00-tól a Baross Gábor Kollégium dísztermében. 

Részletek az alábbi elérhetőségeken:

https://www.facebook.com/events/1582665921956863/

http://szakkollegium.vpk.bme.hu/node/250

Minden érdeklődőnek bátran ajánljuk a programot!

KHT

Kedves Hallgatók!
Elbírálásra kerültek az őszi féléves Sportösztöndíj pályázatok,melynek eredményét

találhatjátok.

Valamint ne felejtsétek, hogy a múlt héten kiadott feladat határideje ma este 18:00.

 

Kedves Hallgatók!
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet innovatív ötleteken alapuló, startup vállalkozások létrehozására vagy támogatására. A pályázaton 35 év alatti, a kerületben campusszal rendelkező egyetemek graduális vagy posztgraduális képzésein résztvevő hallgatók indulhatnak egyénileg vagy csapatban. (Csapatban való jelentkezésnél elegendő, ha a csapat egy tagja tanul olyan egyetemen, amelyiknek van campusa a 11. kerületben.)
A pályázatról részletesebben az alábbi linken olvashattok:

Kedves Hallgatók!

A Zielinski Szilárd Szakkollégium és a Kari Hallgatói Tanács közös szervezésben rendezi meg a TDK főpróba elnevezésű eseményt az Építőmérnöki Kar TDK-zói és az érdeklődők számára.
Ez alkalmat biztosít a TDK prezentáció előadásának gyakorlására, szakértő közönség előtt, de tét nélkül, így segítve a gördülékeny és magabiztos előadást a Tudományos Diákköri Konferencia napján.

Részletek az alábbi plakáton.

A facebook esemény oldala: https://www.facebook.com/events/310303725841121/?fref=ts
(A jelentkezés ettől függetlenül, a plakáton leírt módon zajlik.)

Minden előadót és érdeklődőt sok szeretettel várunk!

KHT

Kedves Hallgatók!

Az alábbi álláslehetőséget kaptuk.

für Studierende

Jeweils nur bestimmte Fachrichtungen, aber dafür nicht nur eine Hochschule, sondern Studenten aller Hochschulen (Unis / FHs) eines ganzen Bundeslandes dieser bestimmten Fachrichtungen und nur Firmen aus dieser Branche. Für die angemeldeten StudentInnen werden kostenlose Busse organisiert. (Deshalb ist auch Tel.-Nr. notwendig, um ggf. kurzfristig reagieren zu können). Es wird natürlich keine Eintrittsgebühr erhoben.
für Young Professionals

Sie haben eine der genannten Fachrichtungen studiert und bereits ein paar Jahre Berufserfahrung gesammelt. Nun möchten Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere machen. Sehr gut.
Sie müssen sich nicht zwingend zur Veranstaltung anmelden. Ohne Anmeldung erhalten Sie allerdings auch keine Unterlagen zu den Firmen zugeschickt.

Résztvevö cégek:
http://www.vhk-ev.de/v-bau-s.html

Jelentkezési lap:
http://www.vhk-ev.de/formular.php

További álláslehetőségek:

https://karriere.deutschebahn.com/de/de/jobs/

Kedves Hallgatók!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2014/2015. tanév őszi és tavaszi félévében is meghirdeti az Ujvári János diplomadíj pályázatot, melynek célja a szellemi tulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. A pályázatról részletes információkat az alábbi linken találhattok. (http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/), illetve a csatolt mellékletekben.
KHT

Tisztelt Hallgató!

Jogszabályváltozás miatt döntés született arról, hogy a BME a hallgatói gyűjtőszámlát átviszi az Erste Bankból az Államkincstárba.

Az átállás 2014. november közepén történik meg.  Az átállás után a hallgatók már nem az Erste gyűjtőszámlára utalnak (ez a gyűjtőszámla megszűnik, ráutalást a bank nem fog elfogadni), hanem a Magyar Államkincstár gyűjtőszámlájára, amelynek nevét és bankszámla számát egy későbbi értesítésben fogjuk közölni, amely időponttól már lehet utalni az új számlaszámra.

A hallgatók jelenlegi (Erste) gyűjtőszámlán található pénzei át lesznek könyvelve a kincstári gyűjtőszámlára, a hallgatóknak ezzel nincs teendője.  A Neptun pénzügyi műveletek sem változnak.

Az átállás alatt felmerült esetleges problémák miatt lehet néhány nap utalási szünet, ezért arra kérjük hallgatóinkat, hogy lehetőség szerint befizetendő tételeikhez 2014. november 10-ig utalják át a pénzt (fedezetet) és fizessék is azt be a Neptunban.

Az átállás miatt a hallgatók az alábbi korlátozásokra számítsanak:

A hallgatók 2014. november 10-én 22:00 óráig utalhatnak privát számlájukról az Erste Banknál vezetett gyűjtőszámlára. Legközelebb az átállás után, 2014. november 17-én 08:00 órától nyílik meg újra a lehetőség az ilyen műveletek elvégzésére, de akkor már az Államkincstárnál vezetett gyűjtőszámlára.

A hallgatók 2014. november 14-én 12:00 órától nem végezhetnek pénzügyi műveleteket, nem indíthatnak pénzügyi befizetéssel járó kérvényeket, diákigazolvány igénylést és számlakérést a Neptunban. Várhatóan legkésőbb november 17-én hétfőn reggel nyílik meg újra a Neptun pénzügyi funkciója.  Kérjük, hogy pénzügyeit ennek figyelembevételével ütemezze.

Az okozott esetleges kellemetlenségért elnézést kérünk.

Budapest, 2014. október 28.

BME GMF és KTH