Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára (5 hónap) adható. Tanulmányi ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóinak legfeljebb 50%-a részesülhet oly módon, hogy az egyes hallgatóknak megállapított tanulmányi ösztöndíj havi összegének el kell érnie a hallgatói normatíva öt százalékának megfelelő összeget.

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor – az abban részesülők körének és számának meghatározásakor – biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetőek és az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.

Az ösztöndíjra a hallgatóknak nem kell pályázni.

Az Építőmérnöki Karon a Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése kreditindex alapján történik.

A kredtindex számítására a következő képlet alkalmazandó: 

  • Kreditindex = (a félév során teljesített tárgyak érdemjegye x  a félév során teljesített tárgyak kreditértéke) / 30

A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor a hallgatókat Homogén Hallgatói Csoportokba (HHCS-kba) kell sorolni a Térítési és Juttatás szabályzat (TJSZ) 23. § szerint

Felsőoktatási intézménybe első alkalommal beiratkozó hallgató a beiratkozását követő első képzési időszakban tanulmányi ösztöndíjban nem részesülhet.

A tanulmányi ösztöndíj megállapítása során az adott hallgató utolsó lezárt aktív félévi teljesítését kell figyelembe venni. A tárgyfélévet megelőző félév, vagy félévek szünetelése a tanulmányi ösztöndíj jogosultságból nem kizáró ok. Ez esetben az utolsó aktív félév tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.

Az első MSc félévüket megkezdő hallgatók a képlet helyett továbbra a is a felvételi pontszámaik alapján részesülnek ösztöndíjban.

A tanulmányi ösztöndíjat a kari hallgatói képviselet koordinálja, bírálja el, dönt, és ad róla tájékoztatást.

Az ÉMK aktív státuszú, államilag finanszírozott hallgatói az alábbi Homogén Hallgatói Csoportokba (továbbiakban HHCS) kerülnek:

  • 1N-AEM képzéskódú BSc hallgatók (kivéve BSc felvettek)
  • MSc felvettek,
  • 1N-MSM képzéskódú Szerkezet-építőmérnöki mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek),
  • 1N-MIM képzéskódú Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek),
  • 1N-MFT képzéskódú Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek)
  •  1N-MCIT képzéskódú Építmény informatikai mérnök mesterszakos hallgatók (kivéve MSc felvettek)

Írj nekünk!