Kedves Hallgatók!

Többen tapasztaltátok, hogy a Neptunba feltöltött tanulmányi ösztöndíj áprilisi összege eltér az előző két hónapban kiutalt összegtől, melyről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást nyújtani.
Ennek oka, hogy teljesítményindex számítása során használt nehézségi index módosító szorzó értéke a 7. és 8. féléves, valamint az MSc-s tárgyak esetében egy szűrési hiba folytán alacsonyabbként lett megállapítva, mint amekkora valójában. Ez a hiba azt eredményezte, hogy azon hallgatóknak, akik a fenti féléves tárgyakat teljesítették megnőtt a teljesítményindexe, emiatt korrigálnunk kellett a tanulmányi ösztöndíj összegét.
Az újraszámítás során módosítanunk kellett a minimum teljesítményindex értékét 40,19392-ről 42,32724-re, mivel nem lépheti át az ösztöndíjban részesülő hallgatók száma az állami ösztöndíjas képzésben tanuló hallgatók számának 50%-át.
A tanulmányi ösztöndíjra fordítható keret összege fix, a teljesítményindexek azonban megnőttek, ezért módosítanunk kellett az egy egységnyi teljesítményindexre járó összeget, amely azt eredményezte, hogy több hallgató esetében is változott a tanulmányi ösztöndíj havi összege. Pozitív és negatív irányú változás egyaránt tapasztalható az összegben.
A korrekcióban érintett hallgatók esetében az áprilisi kifizetésnél történik meg az előző két havi különbözet levonása vagy kiutalása, és ezt követően a félév hátralévő kifizetései során a korrigált összeg kerül kifizetésre.
Habár a tanulmányi ösztöndíj áprilisi összegei már elérhetőek a Neptunban, sajnos azokról a teljes hallgatóságot kielégítő tájékoztatást nem tudunk jelenleg sem nyújtani, mivel az ösztöndíj kiosztása anonim azonosítókkal történik, és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóságtól még nem kaptuk meg a csak náluk rendelkezésre álló, és az eredmény közzétételéhez szükséges Neptun kódokat tartalmazó táblázatot.
A kellemetlenségekért elnézéseteket kérjük!
ÉMK HK
Kedves Hallgatók!
Tegnapi nap folyamán lezárult a sikertelenségi eljárás a Földalatti műtárgyak, mélyalapozás 2. zárthelyi dolgozatával kapcsolatban.
Az oktatók az ÉMK HK delegáltjának meghallgatása után arra a döntésre jutottak, hogy adnak még egy lehetőséget a hallgatóknak.
A zárthelyit csak azok írhatják meg, akik részt vettek a 2. zárthelyi első alkalomkor való megírásán. A dolgozat újbóli megírása nem minősül pót alkalomnak.
Az zárthelyi időpontja: április 17. 16:15
Helye: Kmf 26
Üdvözlettel,
ÉMK HK

Kedves Hallgatók!

A mai napon tartott kerekasztal-beszélgetésen felmerült kérdésre reagálva szeretnénk tájékoztatást nyújtani az ÉMK HÖK SZMSZ módosítás Szavazáson való elfogadásával kapcsolatban.
A kerekasztal-beszélgetés során merült fel kérdésként, hogy hol található meg a módosítás szövege a honlapunkon, és ennek kapcsán derült ki, hogy oda az nem került feltöltésre. Ezért az elnézéseteket kérjük.

Mindazonáltal a Szavazást megelőző Fórumon a módosítás ismertetve lett, illetve a papír alapú szavazás során a Szavazási Bizottság jelenlévő tagjainál kinyomtatva megtekinthető volt, mely a vonatkozó szabályozások szerint eleget tesz a Szavazás szabályossági feltételeinek.
Még egyszer elnézést kérünk a kellemetlenségért!

Üdvözlettel,
ÉMK HK

Kedves Hallgatók!
Az alább csatolt fájlban olvashatjátok az ÉMK HK Tisztújításról készült jegyzőkönyvet.
Minden szavazónak köszönjük a részvételt.
Üdvözlettel:
ÉMK HK

Kedves Hallgatótársak!

 

A médiában az elmúlt napokban a Kari Hallgatói Tanács tagjainak jutalmazása nyomán szárnyra kapott cikkel kapcsolatban számtalan hallgatói visszajelzés és kérdés érkezett felénk, melyekre reflektálva, a 2018. március 27-én tartandó kerekasztal beszélgetésen felül az alábbi tájékoztatást kívánjuk adni.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a hallgatói ösztöndíjak jelen helyzetében, a hallgatói normatíva tíz évre visszanyúló stagnálásának tudatában tökéletesen érthető az a feszült helyzet, melyben egy ilyen hangulatkeltő sajtómunka ekkora mértékű felháborodást válthat ki. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy kétszer ekkora tanulmányi ösztöndíj mellett ne lenne kiugróan magas egy közel 290 ezer forintos jutalmazás, így szükségét érezzük a jutalmazás folyamatának részletesebb bemutatását.

A beszámolóinkban az elvégzett munka részletezésén túl olvasható az is, hogy a leírt tevékenységek mennyi időt vettek igénybe a pályázat által vizsgált időszakban, melyek egyrészt nem tartalmazzák a Kari Hallgatói Tanács ülésein eltöltött időtartamokat, – ezek átlagosan 3 óra hosszúak – továbbá a bennük összesített munkaórákon túl számos olyan feladat van, amelyet folyamatosan ellátunk, így nem, vagy csak nehezen lehet konkrét időintervallumot ezek teljesítéséhez rendelni. A beszámolókban feltüntetett munkaórák alapvetően a pályázatok bírálását segítik, és nem rendelnek olyan feladatokhoz időintervallumot, melyek függetlenek attól (ülések) vagy azok a bírálók számára egyértelműek.

A képviselet nem volt kellően körültekintő akkor, amikor ezeket a beszámolókat ilyen formában, félreérthetően, az elbírálást követően módosítás nélkül hozta nyilvánosságra. Ezek alapján nem lehetséges a beszámolóinkban feltüntetett összegből és munkaórából órabért számolni, mivel a bírálás során megállapított pontszám alapja az elvégzett munka tényleges mennyisége és minősége. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy több beszámolási időszakon átívelő projekt, annak végleges lezárulta végén, a végkimenetel ismeretében kerül jutalmazásra. Például egy gólyabál gazdasági ügyeinek lebonyolítása, egy egész félév gazdasági beszámolója vagy egy új pályázat létrehozása az igényfelméréstől kezdődően, a jogi egyeztetésen át a végleges eredmények elfogadásáig.

Fontos szempont a beszámolóink górcső alá vétele során, hogy a Kari Hallgatói Tanács a feladatait az elmúlt közel fél évben 9 fővel végezte, miközben az a KHT Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban SZMSZ) szerint 13 főben van megállapítva a Kari Hallgatói Tanács létszáma. Ez a 13 fő lenne az optimális létszám a feladatok ellátásához. Úgy gondoljuk, hogy nem merültek volna fel a KHT-s ösztöndíj nagyságával kapcsolatban problémák, ha a rendelkezésre álló keretösszeget 13 szorgalmas képviselő között kellene elosztani, azonban a gyakorlat ezt nem teszi lehetővé. Több éve küzdünk utánpótlás-problémákkal, amelyek oda vezettek, hogy sok képviselőnek egyszerre több, nagy felelősséggel és sok munkával járó posztot is vállalnia kellett, ennek eredményeképp alakulhattak ki a kiugróan magas ösztöndíjak. A Kari Hallgatói Tanácsra jutó 3.000.000 Ft félévente 13 képviselő esetén átlagosan havi 38.462 Ft, míg 9 képviselő esetén átlagosan 55.556 Ft lenne. Itt szintén fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a hallgatói képviselők munkájának megoszlása egyenlőtlen egy félév vagy év során, így nem kezelhetjük a gyakorlatban ezeket elemi szinten. Ezen belül természetesen a felelősségvállalás, illetve az elvégzett munka minősége és mennyisége tekintetében differenciáltan kerülnek jutalmazásra a képviselők, melyet minden időszakban az egész képviselet fogad el, ezzel is elismerve a képviselők közötti egyenlőtlen munkavégzést, amely az utóbbi időszakban kifejezetten jellemző volt. Ezzel a problémával mi is tisztában voltunk, ugyanakkor a hallgatókat érintő feladatok ellátása minden helyzetben kötelességünk.

Ezen képviselők közé tartozik Kovács Klementina is. Az őszi félévben új képviselő került a gazdasági referensi posztra, akinek a betanítását és a betanulási időszak alatti feladatok elvégzését is Klementinának kellett vállalnia, mivel a korábbi referens távozását követően csak ő rendelkezett ezen a területen megfelelő gyakorlati tudással. Nyilvánvalóan a gazdasági referensi feladatok ebben az időszakban – Gólyabál, féléves zárás – kiemelten számottevők az év többi részéhez képest. Ezen felül a képviselet, utánpótlás hiányában nem tudott Pályázati Bizottság vezetőt választani, így ezt a feladatkört is elnöki hatáskörben kellett ellátni.

Az SZMSZ taglalja a Hallgatói Önkormányzat feladatait, melyek közül többet napi szinten el kell látnia a Képviseletnek. Folyamatos kapcsolatban állunk karunk oktatóival, hogy ne sérüljenek a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzített jogaitok; napi szintű kapcsolatban állunk karunk vezetésével, hogy minden kari szintű döntésben képviselni tudjuk érdekeiteket. Havi szinten részt veszünk a Kari Tanács – mint a kar elsőszámú döntéshozó testületének – ülésein; gyakoroljuk a hallgatói jogviszonyból származó kollektív jogok szabályzatában megfogalmazott döntési, egyetértési, javaslattételi és véleményezési jogainkat, ezzel is segítve, hogy ne sérüljenek a hallgatói érdekek; támogatjuk ösztöndíjak formájában a szakmai, tudományos, sport, kulturális és közéleti tevékenységeket; folyamatos tájékoztatást nyújtunk, hogy minden tanulmányi, oktatási, juttatási, térítési, kollégiumi, közéleti és egyéb, benneteket érintő üggyel tisztában legyetek. Folyamatos kapcsolatot tartunk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával, hogy országos szinten olyan folyamatokat tudjunk elindítani, ami a Ti érdekeiteket szolgálja. Sorolhatnánk még az általunk elvégzett feladatokat, de úgy gondoljuk, azzal ismerheti meg bárki leginkább a működésünket és az általunk elvégzett feladatokat, ha ellátogat az üléseinkre, melyek mindegyike nyilvános.

Az Átlátszó Oktatás cikke nyomán adott visszajelzések elsődleges témája a tanulmányi ösztöndíj volt, így ennek összegéről is nyilatkoznánk pár szóban. Mint már korábban említettük, a hallgatói normatíva összege 10 éve változatlan, holott a megélhetésre fordítandó pénz jelentősen nőtt az utóbbi években. A Térítési és Juttatási Szabályzat 10. §-a tárgyalja a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos szabályokat, és ezen paragrafus (3) bekezdése kimondja, hogy legfeljebb a tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók fele részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. Mint ismeretes, a Karunk létszáma nagymértékben csökken, ez pedig magával vonja az ösztöndíjakra, így a tanulmányi ösztöndíjra is fordítható keret csökkenését is. A Kari Hallgatói Tanács azt az elvet követte az elmúlt években és követi jelenleg is, hogy tanulmányi ösztöndíj osztás során a lehető legtöbb hallgató számára ítéli meg az ösztöndíjat, melyre igyekszünk lehetőségeinkhez mérten a legtöbbet költeni. Tanulmányi ösztöndíjra 2016-ban 1127 államis hallgatóra 40.504.059 Ft jutott félévente – ami 35.939 Ft/fő –, 2017-ben 969 államis hallgatóra 35.335.230 Ft – 36.465 Ft/fő –, addig 2018 tavaszán 835 államis hallgatóra a Kari Hallgatói Tanács 30.803.150 Ft – 36.890 Ft/fő – ösztöndíjat osztott ki. Ennek az a magyarázata, hogy félévente, a hatályos előírásokban foglaltak szerint minden szabadon mozgatható keretből a legtöbbet tanulmányi ösztöndíjra fordítunk, a képviselet tagjainak ösztöndíját pedig nem növeljük.

Ahogyan fentebb említésre került, jelen tájékoztatáson túl egy kerekasztal-beszélgetést tartunk a Kari Hallgatói Képviselet tagjaival 2018. március 27-én 18 órától a Vásárhelyi Pál Kollégium Nagytermében. Sok szeretettel várjuk az Építőmérnöki Kar minden hallgatóját.

Jelen tájékoztató mellé csatolunk egy dokumentumot, mely letölthető formában tartalmazza a tájékoztató mellett az ösztöndíjak kiosztásának szabályozási hátterét és a hallgatói normatíva felosztásának alapjait.

Üdvözlettel,
ÉMK HK

Letöltés (PDF, 309KB)

Kedves Hallgatók!

Alábbiakban olvashatjátok a beérkezett elnöki pályázatot, melyről a 2018. március 26-ai alakuló ülésén dönt az Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviselet.

KHT

Letöltés (PDF, 70KB)

Szívesen vennétek részt a Karon folyó munkában? Foglalkoztat az érdekképviselet? Szívesen dolgoznátok a hallgatókért?

Kritikusan szemlélitek az eseményeket? Nem tetszik az eddigi rendszer? Változtatnátok?

A jelöléseket 2018.03.14. 14:00-ig adhatjátok le, elektronikus formábansuhajda.richard@ehk.bme.hu címen és papír alapon személyesen az Egyetemi Hallgatói Képviselet irodájában. A jelölés mindkét feltétel teljesülésével válik véglegessé.

A jelölésnek tartalmaznia kell egy maximum 1500 karakteres jelölő szöveget (szóközökkel), a jelölt fotóját és az alábbi nyilatkozatot aláírva és beszkennelve.

KHT

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a KHT ösztöndíj pályázat eredményét a 2. időszakra vonatkozóan.

KHT

Letöltés (PDF, 195KB)